ติดต่อโฆษณา นโยบายการให้บริการ เว็บเพื่อนบ้าน ติดต่อเรา
 
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ฟรีใบงานนักเรียน ใบความรู้ แผนการสอน แนวข้อสอบ ผลงานวิชาการ เอกสารราชการ ข่าวสารด้านการศึกษา
หน้าแรก แผนการสอน ใบงาน แนวข้อสอบ 8 สาระฯ สื่อการสอน แบบฟอร์มราชการ โปรแกรมการศึกษา เกมส์ คลิปวีดีโอ หาเพื่อน เว็บบอร์ด
หน้าแรก แผนการสอน ใบงาน แนวข้อสอบ สื่อการสอน แบบฟอร์มราชการ โปรแกรมการศึกษา เกมส์ คลิปวีดีโอ หาเพื่อน เว็บบอร์ด
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก «
ลืมรหัสผ่าน «
ข่าวสอบครู สอบราชการ
ข่าวการศึกษา
แนวข้อสอบ
ใบงาน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการสอน
โปรแกรมการศึกษา
แบบฟอร์มราชการ
แผนการสอน
ปรากฎการณ์ธรรมชาติ
ท่องเที่ยว
เตือนภัยผู้หญิง
มุมสุขภาพ
คำกลอน
ข่าวทั่วไป
ฟรีดาวน์โหลด
บริการรับทำเว็บไซต์ราคาถูก
แก้ปัญญาคอมพิวเตอร์
Hosting kroox ครูเอ็กซ์รับทำเว็บไซต์
ครูเอ็กซ์ รับทำเว็บไซต์ ราคาถูก เว็บพระเครื่อง เว็บขายบ้าน เว็บร้านค้า เว็บวาไรตี้ เว็บฟุตบอล เว็บหน่วยงาน
ครูเอ็กซ์ รับทำเว็บไซต์ ราคาถูก เว็บพระเครื่อง เว็บขายบ้าน เว็บร้านค้า เว็บวาไรตี้ เว็บฟุตบอล เว็บหน่วยงาน
ครูเอ็กซ์ รับทำเว็บไซต์ ราคาถูก เว็บพระเครื่อง เว็บขายบ้าน เว็บร้านค้า เว็บวาไรตี้ เว็บฟุตบอล เว็บหน่วยงาน
 
หมวด » ข่าวการศึกษา

ผลการประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ 6/2556

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคาร สกอ. โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคาร สกอ. โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้ 

เห็นชอบข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 

รมว.ศธ.กล่าวว่า จากการที่ สกอ.ได้ดำเนินการพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่องในระดับปริญญาโท-เอก ระยะ 20 ปีที่ผ่านมาไปแล้ว จำนวน 12,645 ทุน ปัจจุบันทุนพัฒนาอาจารย์คงเหลือผู้รับทุนผูกพันและจะสิ้นสุดโครงการในปี 2558 ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ ประกอบกับนโยบายของ รมว.ศธ.ในการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยให้มีการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) มากขึ้น ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบข้อเสนอโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาอาจารย์ได้อย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายในระยะ 10 ปี (พ.ศ.2558-2567) 

- เชิงประมาณ จะจัดสรรทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 16,000 ทุน รวมทั้งทุนการพัฒนาอาจารย์เพื่อสร้างองค์ความรู้ 3,275 ทุน และทุนสนับสนุนการสร้างสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการทางวิชาการและความเข้มแข็งของเครือข่าย 1,500 ทุน รวมทุนประเภทต่างๆ ทั้งสิ้น 20,775 ทุน 

- เชิงคุณภาพ อาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษามีคุณวุฒิในภาพรวมที่สูงขึ้น สถาบัน อุดมศึกษาไทยมีขีดความสามารถด้านการเรียนการสอนและพัฒนาองค์ความรู้ที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความชัดเจนในการผลิตบัณฑิตและปฏิบัติพันธกิจที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของตน ซึ่งจะส่งผลถึงความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญและมีเครือข่ายความร่วมมือ นอกจากนั้นมีเครือข่ายการพัฒนากระบวนการสร้างองค์ความรู้ 

งบประมาณ ตลอดระยะเวลา 10 ปี จะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 47,762 ล้านบาท 

ผลผลิต อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเก่า มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก ร้อยละ 76 (จากปัจจุบันที่มีอยู่ร้อยละ 52) ส่วนกลุ่มใหม่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ร้อยละ 56 (จากปัจจุบันที่มีอยู่ร้อยละ 15) ในขณะที่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ให้สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นจำนวน 3,275 คน และเสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการทางวิชาการและความเข้มแข็งของเครือข่ายจำนวน 1,500 คน โดยคาดว่าจะมีผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมระดับนานาชาติจำนวน 20,000 เรื่องในระยะ 15 ปี 

ทั้งนี้ การประเมินโครงการ จะมีระบบการประเมินตนเอง (SAR) ทุกๆ ปี รวมทั้งการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) ทุก 3 ปี ตลอดจนการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน (Post Evaluation) 


-------------------------------------------------------------------------------- 

เห็นชอบการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

- รศ.กาบแก้ว สุคนธสรรพ์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- รศ.รัตนะ บัวสนธ์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- รศ.วรากร เกษมสุวรรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบเนื้อหาสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่ง ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ เอกบุตร ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง (ท.11) ในสาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


-------------------------------------------------------------------------------- 

เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการแทน ก.พ.อ. จำนวน 8 คณะ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี 

- คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา - โดยมีนายบุญปลูก ชายเกตุ เป็นประธาน 
- คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - โดยมี ศ.วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน 
- คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบอุดมศึกษา - โดยมีนายถนอม อินทรกำเนิด เป็นประธาน 
- คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย - โดยมี ศ.เกียรติคุณปิยะวัติ บุญ-หลง เป็นประธาน 
- คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับคุณวุฒิ - โดยมี ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธาน 
- คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการ - โดยมี ศ.สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน 
- คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ - โดยมี ศ.วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน 
- คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการรักษาระบบมาตรฐานการฝึกอบรม - โดยมี รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เป็นประธาน 


-------------------------------------------------------------------------------- 

รับทราบผลการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.อ. 

ที่ประชุมรับทราบผลการคัดเลือกกันเอง (สองคน) ของผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา จากกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อให้ สกอ.นำเสนอแต่งตั้ง นายสุเมธ แย้มนุ่น ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนายพจน์ สะเพียรชัย ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.อ. ตามมาตรา 11(4) และมาตรา 67(1) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 

นอกจากนี้ เนื่องจาก ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร ได้พ้นจากการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2556 จึงเป็นเหตุให้กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา คัดเลือกกันเองสองคน ตามมาตรา 11(4) และมาตรา 67(2) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ว่างลง ซึ่ง สกอ.จะได้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการแทนต่อไป 


-------------------------------------------------------------------------------- 

เห็นชอบร่างกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. .... 

ที่ประชุมเห็นชอบร่างกฎ ก.พ.อ.ดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 

- การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ กรณีนี้ให้ส่วนราชการพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้นั้นเป็นหลัก 
- กุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับที่ต้องพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้มีระยะเวลาไม่เกิน 3 รอบการประเมิน 
- ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 28 อาจสั่งให้ออกจากราชการได้ หากข้าราชการไม่สามารถปฏิบัติราชการได้เป็นที่น่าพอใจ หลังจากที่ลงนามรับทราบการปรับปรุงตนเองระหว่างข้าราชการและผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 รอบการประเมิน 
- ในกรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็นธรรม อาจทำคำคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชา รวมไว้กับการประเมินเพื่อเป็นหลักฐานได้ 
- ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการกรณีนี้ มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบหรือวันที่ถือว่าทราบคำสั่งให้ออกจากราชการ 
- ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 28 มีคำสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการแล้ว ให้รายงานต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีสภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม และมีมติเป็นประการใดให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 28 สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติ 

 

 

 

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2013/aug/245.html

TAG :
เขียนเมื่อ :  9 สิงหาคม 2556 06:02:38 เข้าชม :  9064   ครั้ง แจ้งลบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
หมื่นคันต่อวัน ขอคืนภาษีรถคันแรก  
หมื่นคันต่อวัน ขอคืนภาษีรถคันแรก
ขณะนี้ยอดการขอใช้สิทธิ์ในโครงการคืนภาษีรถยนต์คันแรกไม่เกิน 1 แสนบาท ได้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากสัปดาห์ละ 100 คัน เป็น 1,000 คัน
เข้าชม : 9124 ครั้ง
สพฐ.ขอปรับโครงสร้าง 3 รูปแบบ แยก 3กรม-ตั้งทบวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สพฐ.ขอปรับโครงสร้าง 3 รูปแบบ แยก 3กรม-ตั้งทบวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพฐ.ขอปรับโครงสร้าง 3 รูปแบบ แยก 3กรม-ตั้งทบวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้าชม : 3060 ครั้ง
สพฐ.ทำพิลึกเสนอปรับหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย เพิ่มคะแนนสอบสัมภาษณ์จาก 50 คะแนนเป็น 150 คะแนน ชี้สร้างช่องโหว่ทุจริต ใช้เส้นสาย  
สพฐ.ทำพิลึกเสนอปรับหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย เพิ่มคะแนนสอบสัมภาษณ์จาก 50 คะแนนเป็น 150 คะแนน ชี้สร้างช่องโหว่ทุจริต ใช้เส้นสาย
สพฐ.ทำพิลึกเสนอปรับหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย เพิ่มคะแนนสอบสัมภาษณ์จาก 50 คะแนนเป็น 150 คะแนน ชี้สร้างช่องโหว่ทุจริต ใช้เส้นสาย
เข้าชม : 3529 ครั้ง
บิ๊กตู่ สั่งตีกรอบขรก.ใหม่-ปรับเกณฑ์ประเมิน ต้องประพฤติส่วนตัวดี-มีผลงานรูปธรรม  
บิ๊กตู่ สั่งตีกรอบขรก.ใหม่-ปรับเกณฑ์ประเมิน ต้องประพฤติส่วนตัวดี-มีผลงานรูปธรรม
นายกฯ สั่งปรับหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน ขรก. รัฐวิสาหกิจ อปท. ให้เป็นรูปธรรมวัดผลได้ หวังปรับพฤติกรรมใหม่ หลังประชาชนร้องเรียนมาก
เข้าชม : 2312 ครั้ง
ยาเสพติดออกใหม่ ชื่อ Krokodil ที่ร้ายแรงกว่า Heroin ถึง 3 เท่า เอาเป็นว่าดูรูปคนที่ติด Krokodil เหล่านี้  
ยาเสพติดออกใหม่ ชื่อ Krokodil ที่ร้ายแรงกว่า Heroin ถึง 3 เท่า เอาเป็นว่าดูรูปคนที่ติด Krokodil เหล่านี้
ยาเสพติดออกใหม่ ชื่อ Krokodil ที่ร้ายแรงกว่า Heroin ถึง 3 เท่า เอาเป็นว่าดูรูปคนที่ติด Krokodil เหล่านี้ แล้วคิดเอาเองว่าอยากลองหรือเปล่า *คำเตือน Graphic Warning 18+
เข้าชม : 25642 ครั้ง
ลูกจ้างสพฐ.เฮ!ครม.ปรับค่าจ้าง1.5หมื่น  
ลูกจ้างสพฐ.เฮ!ครม.ปรับค่าจ้าง1.5หมื่น
ลูกจ้างสพฐ.เฮ!ครม.ปรับค่าจ้าง1.5หมื่น
เข้าชม : 8737 ครั้ง
ไม่ต้องพิมพ์ให้เมื่อยมืออีกต่อไป Google Docs ให้เราพิมพ์ข้อความด้วยการพูดบนคอมพิวเตอร์ได้แล้ว + วิธีใช้  
ไม่ต้องพิมพ์ให้เมื่อยมืออีกต่อไป Google Docs ให้เราพิมพ์ข้อความด้วยการพูดบนคอมพิวเตอร์ได้แล้ว + วิธีใช้
ข่าวดีสำหรับผู้ต้องการพิมพ์เอกสารจำนวนมาก แต่เกิดปัญหาในการพิมพ์ เช่น พิมพ์ไม่คล่องบ้าง พิมพ์ไม่เร็วบ้าง ล่าสุด เว็บไซต์พิมพ์งานออนไลน์อย่าง Google Docs
เข้าชม : 11772 ครั้ง
นักศึกษาวอนเดินหน้าครูมืออาชีพ  
นักศึกษาวอนเดินหน้าครูมืออาชีพ
นักศึกษาวอนเดินหน้าครูมืออาชีพ
เข้าชม : 8160 ครั้ง
ฟรีใบงานนักเรียน ใบความรู้ แผนการสอน แนวข้อสอบ ผลงานวิชาการ เอกสารราชการ ข่าวสารด้านการศึกษา
Contact Us : freewebforu@hotmail.com
Copyright 2012 © ฟรีใบงานนักเรียน ใบความรู้ แผนการสอน แนวข้อสอบ ผลงานวิชาการ เอกสารราชการ ข่าวสารด้านการศึกษา
Design By ครูเอ็กซ์ รับทำเว็บไซต์ WebKrooX.com