ติดต่อโฆษณา นโยบายการให้บริการ เว็บเพื่อนบ้าน ติดต่อเรา
 
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ฟรีใบงานนักเรียน ใบความรู้ แผนการสอน แนวข้อสอบ ผลงานวิชาการ เอกสารราชการ ข่าวสารด้านการศึกษา
หน้าแรก แผนการสอน ใบงาน แนวข้อสอบ 8 สาระฯ สื่อการสอน แบบฟอร์มราชการ โปรแกรมการศึกษา เกมส์ คลิปวีดีโอ หาเพื่อน เว็บบอร์ด
หน้าแรก แผนการสอน ใบงาน แนวข้อสอบ สื่อการสอน แบบฟอร์มราชการ โปรแกรมการศึกษา เกมส์ คลิปวีดีโอ หาเพื่อน เว็บบอร์ด
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก «
ลืมรหัสผ่าน «
ข่าวสอบครู สอบราชการ
ข่าวการศึกษา
แนวข้อสอบ
ใบงาน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการสอน
โปรแกรมการศึกษา
แบบฟอร์มราชการ
แผนการสอน
ปรากฎการณ์ธรรมชาติ
ท่องเที่ยว
เตือนภัยผู้หญิง
มุมสุขภาพ
คำกลอน
ข่าวทั่วไป
ฟรีดาวน์โหลด
บริการรับทำเว็บไซต์ราคาถูก
แก้ปัญญาคอมพิวเตอร์
Hosting kroox ครูเอ็กซ์รับทำเว็บไซต์
ครูเอ็กซ์ รับทำเว็บไซต์ ราคาถูก เว็บพระเครื่อง เว็บขายบ้าน เว็บร้านค้า เว็บวาไรตี้ เว็บฟุตบอล เว็บหน่วยงาน
ครูเอ็กซ์ รับทำเว็บไซต์ ราคาถูก เว็บพระเครื่อง เว็บขายบ้าน เว็บร้านค้า เว็บวาไรตี้ เว็บฟุตบอล เว็บหน่วยงาน
ครูเอ็กซ์ รับทำเว็บไซต์ ราคาถูก เว็บพระเครื่อง เว็บขายบ้าน เว็บร้านค้า เว็บวาไรตี้ เว็บฟุตบอล เว็บหน่วยงาน
 
หมวด » ข่าวการศึกษา

แชร์ด่วน! รับสมัครทุน สควค. ป.โท ปี 2557 จำนวน 554 อัตรา

แชร์ด่วน! รับสมัครทุน สควค. ป.โท ปี 2557 จำนวน 554 อัตรา

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)


     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ อนุมัติในหลักการปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการ สควค. โดยการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) จำนวน ๕๕๔ ทุน เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูทุนโครงการ สควค. ได้พัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้น สสวท. ขอแจ้งรายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการ สควค. โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นข้าราชการครูทุนโครงการ สควค. ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (นับถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗)
๒. หลักฐานการสมัคร
    ๒.๑ ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบออนไลน์
    ๒.๒ สำเนาเอกสารการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านธนาคาร คนละ ๖๐๐ บาท
    ๒.๓ สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
    ๒.๔ หนังสืออนุญาตให้สมัคร และลาศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากต้นสังกัด
    ๒.๕ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
๓.๑ สอบผ่านและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทภาคปกติ หรือ ภาคพิเศษโปรแกรมที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แผน ก (ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต) ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
๓.๒ เข้าศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิตตามที่โครงการ สควค. กำหนด รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
๓.๓ ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดให้สมัคร และลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท

๔. ระยะเวลารับสมัคร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

๕. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร
     ๕.๑ ให้ผู้สมัครดำเนินการสมัคร โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ สสวท. http://psmt.ipst.ac.th ตามขั้นตอนที่แนะนำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และสั่งพิมพ์ใบสมัคร
     ๕.๒ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ตามรหัส COMP.CODE ที่ปรากฏบนใบแจ้งการชำระเงินที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
      ๕.๓ ส่งใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบออนไลน์ พร้อมหลักฐานการสมัครสอบตามข้อ ๒ ไปยังคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ สควค. ที่ผู้สมัครประสงค์สมัครเข้ารับทุน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดที่อยู่ไปรษณีย์ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ การดำเนินการรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด

๖. มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สามารถสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ สควค. ดังนี้
     ๑. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     ๒. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
     ๓. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     ๔. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
     ๕. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
     ๖. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     ๗. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     ๘. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     ๙. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
    ๑๐. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    ๑๑. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
    ๑๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
    ๑๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    ๑๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    ๑๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
     ๑๖. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    ๑๗. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    ๑๘. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
    ๑๙. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีหมายเหตุ * มหาวิทยาลัยเปิดภาคพิเศษ (เรียนภาคฤดูร้อน) ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท และจัดสรรถ่ายโอนทุน ให้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ สควค. ตามความเหมาะสม และตามจำนวนโควต้าทุนการศึกษาที่โครงการ สควค. กำหนด

๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ทางเว็บไซต์ สสวท. http://psmt.ipst.ac.th และ มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัคร สมัครเข้ารับทุนโครงการ สควค. โดยตรง

๙. กำหนดวันและสถานที่สอบข้อเขียน
     ๙.๑ สอบข้อเขียนวิชาเอก (วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์) ณ มหาวิทยาลัย ที่ผู้สมัคร สมัครเข้ารับทุน สำหรับห้องสอบ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด โดยในวันสอบ ให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบด้วย วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓:๐๐ - ๑๖:๐๐ น.
      ๙.๒ สอบภาษาอังกฤษ (วัน เวลา และสถานที่สอบ ให้เป็นตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด)     

๑๐. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยใช้ผลคะแนนสอบข้อเขียนเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทางเว็บไซต์ สสวท. http://psmt.ipst.ac.th และมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสอบคัดเลือก

๑๑. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสอบได้รับการคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ สำหรับเวลาและสถานที่สอบให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด

๑๒. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสอบเข้ารับทุน และทางเว็บไซต์ สสวท. http://psmt.ipst.ac.th

๑๓. การรายงานตัวและปฐมนิเทศ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ให้ไปรายงานตัวเข้ารับทุนการศึกษา พร้อมทำสัญญารับทุนการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเข้ารับ การปฐมนิเทศตามที่ สสวท. กำหนด (สถานที่จะแจ้งผู้ได้รับทุนทราบภายหลังทางเว็บไซต์ สสวท. (http://psmt.ipst.ac.th) ทั้งนี้ หากผู้ได้รับทุนไม่ไปทำสัญญา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และไม่เข้ารับการปฐมนิเทศ ตามที่ สสวท. กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนดังกล่าว ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาในประเทศกำหนดและถือเป็นที่สิ้นสุด

download ไฟล์ประกาศ คลิก
ไฟล์แนบ : https://docs.google.com/file/d/0B7hhAlSmcS7kMEN2YUUyNTlJc00/edit?usp=sharing - See more at: http://www.kruwandee.com/news-id8081.html#sthash.1mgTrYJD.dpuf
TAG :
เขียนเมื่อ :  18 ตุลาคม 2556 20:53:14 เข้าชม :  11138   ครั้ง แจ้งลบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รวบเฒ่าหื่นวัย 60 ปี กระทำอนาจารเด็กหญิงวัย 4 ขวบ ที่ จ.หนองคาย ก่อนที่น้าสาวจะมาเห็นแล้วโร่เข้าแจ้งความ  
รวบเฒ่าหื่นวัย 60 ปี กระทำอนาจารเด็กหญิงวัย 4 ขวบ ที่ จ.หนองคาย ก่อนที่น้าสาวจะมาเห็นแล้วโร่เข้าแจ้งความ
รวบเฒ่าหื่นวัย 60 ปี กระทำอนาจารเด็กหญิงวัย 4 ขวบ ที่ จ.หนองคาย ก่อนที่น้าสาวจะมาเห็นแล้วโร่เข้าแจ้งความ
เข้าชม : 2745 ครั้ง
ชงใช้ ม.44 ปรับโครงสร้างศธ.  
ชงใช้ ม.44 ปรับโครงสร้างศธ.
"ดาว์พงษ์"เผยจะเสนอนายกรัฐมนตรี ใช้ ม.44 ปรับโครงสร้าง ศธ.ด้าน"ชัยพฤกษ์"เผยแผน 5-5-5 รวมอาชีวะรัฐกับเอกชนใต้ สอศ.เด็กหน้ารวมกันปลายเดือน ม.ค.59
เข้าชม : 3096 ครั้ง
ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การคัดลายมือ ป.1 ? ม.3  ของ ศน.นพดล โป่งอ้าย  
ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การคัดลายมือ ป.1 ? ม.3 ของ ศน.นพดล โป่งอ้าย
สพป.เชียงใหม่ 3ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ได้เผยแพร่ ให้ใช้พัฒนาลายมือนักเรียน
เข้าชม : 40880 ครั้ง
หนี้สิน หนี้เสีย แก้ได้  
หนี้สิน หนี้เสีย แก้ได้
ปัญหาหนี้สินของประชาชนน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลนี้คงสนใจและหาทางออก สถานการณ์วันนี้เหมือนดินพอกหางหมู เหมือนกวาดขยะไว้ใต้พรม
เข้าชม : 3568 ครั้ง
สพฐ. ชง ก.ค.ศ.ขอเพิ่มคะแนนสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย หั่นคะแนนภาค ก ภาค ข หวั่นเปิดช่องวิ่งเต้น ชี้สัมภาษณ์ใช้ดุลยพินิจคณะกรรมการ  
สพฐ. ชง ก.ค.ศ.ขอเพิ่มคะแนนสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย หั่นคะแนนภาค ก ภาค ข หวั่นเปิดช่องวิ่งเต้น ชี้สัมภาษณ์ใช้ดุลยพินิจคณะกรรมการ
สพฐ. ชง ก.ค.ศ.ขอเพิ่มคะแนนสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย หั่นคะแนนภาค ก ภาค ข หวั่นเปิดช่องวิ่งเต้น ชี้สัมภาษณ์ใช้ดุลยพินิจคณะกรรมการ
เข้าชม : 3668 ครั้ง
อยากรู้ไหม ผู้มีสิทธิ์สอบครูกทม 2556 แต่ละวิชาเอกมีกี่คน คลิกที่นี่  
อยากรู้ไหม ผู้มีสิทธิ์สอบครูกทม 2556 แต่ละวิชาเอกมีกี่คน คลิกที่นี่
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
เข้าชม : 8662 ครั้ง
ถึงเวลาฟื้นฟูกิจการลูกเสือไทย  
ถึงเวลาฟื้นฟูกิจการลูกเสือไทย
กรรมาธิการการศึกษาฯชงปรับโครงสร้างสำนักงานลูกเสือฯ หวังฟื้นฟูกิจการลูกเสือของชาติ พร้อมเรียกร้องนายกฯและเสมา 1 เห็นความสำคัญเข้ามาดูแลอย่างจริงจัง
เข้าชม : 3652 ครั้ง
20 คุณลักษณะของครูที่เด็กต้องการ  
20 คุณลักษณะของครูที่เด็กต้องการ
20 คุณลักษณะของครูที่เด็กต้องการ ในหนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันที่8 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 แล้วคิดว่าน่าจะนำเสนอให้ครูท่านอื่นได้อ่านบ้างเพื่อให้ครูได้รับรู้ว่าอะไรที่เด็ก ๆ
เข้าชม : 6372 ครั้ง
ฟรีใบงานนักเรียน ใบความรู้ แผนการสอน แนวข้อสอบ ผลงานวิชาการ เอกสารราชการ ข่าวสารด้านการศึกษา
Contact Us : freewebforu@hotmail.com
Copyright 2012 © ฟรีใบงานนักเรียน ใบความรู้ แผนการสอน แนวข้อสอบ ผลงานวิชาการ เอกสารราชการ ข่าวสารด้านการศึกษา
Design By ครูเอ็กซ์ รับทำเว็บไซต์ WebKrooX.com