ติดต่อโฆษณา นโยบายการให้บริการ เว็บเพื่อนบ้าน ติดต่อเรา
 
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ฟรีใบงานนักเรียน ใบความรู้ แผนการสอน แนวข้อสอบ ผลงานวิชาการ เอกสารราชการ ข่าวสารด้านการศึกษา
หน้าแรก แผนการสอน ใบงาน แนวข้อสอบ 8 สาระฯ สื่อการสอน แบบฟอร์มราชการ โปรแกรมการศึกษา เกมส์ คลิปวีดีโอ หาเพื่อน เว็บบอร์ด
หน้าแรก แผนการสอน ใบงาน แนวข้อสอบ สื่อการสอน แบบฟอร์มราชการ โปรแกรมการศึกษา เกมส์ คลิปวีดีโอ หาเพื่อน เว็บบอร์ด
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก «
ลืมรหัสผ่าน «
ข่าวสอบครู สอบราชการ
ข่าวการศึกษา
แนวข้อสอบ
ใบงาน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการสอน
โปรแกรมการศึกษา
แบบฟอร์มราชการ
แผนการสอน
ปรากฎการณ์ธรรมชาติ
ท่องเที่ยว
เตือนภัยผู้หญิง
มุมสุขภาพ
คำกลอน
ข่าวทั่วไป
ฟรีดาวน์โหลด
บริการรับทำเว็บไซต์ราคาถูก
แก้ปัญญาคอมพิวเตอร์
Hosting kroox ครูเอ็กซ์รับทำเว็บไซต์
ครูเอ็กซ์ รับทำเว็บไซต์ ราคาถูก เว็บพระเครื่อง เว็บขายบ้าน เว็บร้านค้า เว็บวาไรตี้ เว็บฟุตบอล เว็บหน่วยงาน
ครูเอ็กซ์ รับทำเว็บไซต์ ราคาถูก เว็บพระเครื่อง เว็บขายบ้าน เว็บร้านค้า เว็บวาไรตี้ เว็บฟุตบอล เว็บหน่วยงาน
ครูเอ็กซ์ รับทำเว็บไซต์ ราคาถูก เว็บพระเครื่อง เว็บขายบ้าน เว็บร้านค้า เว็บวาไรตี้ เว็บฟุตบอล เว็บหน่วยงาน
 
หมวด » ข่าวการศึกษา

แชร์ด่วน! รับสมัครทุน สควค. ป.โท ปี 2557 จำนวน 554 อัตรา

แชร์ด่วน! รับสมัครทุน สควค. ป.โท ปี 2557 จำนวน 554 อัตรา

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)


     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ อนุมัติในหลักการปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการ สควค. โดยการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) จำนวน ๕๕๔ ทุน เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูทุนโครงการ สควค. ได้พัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้น สสวท. ขอแจ้งรายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการ สควค. โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นข้าราชการครูทุนโครงการ สควค. ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (นับถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗)
๒. หลักฐานการสมัคร
    ๒.๑ ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบออนไลน์
    ๒.๒ สำเนาเอกสารการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านธนาคาร คนละ ๖๐๐ บาท
    ๒.๓ สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
    ๒.๔ หนังสืออนุญาตให้สมัคร และลาศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากต้นสังกัด
    ๒.๕ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
๓.๑ สอบผ่านและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทภาคปกติ หรือ ภาคพิเศษโปรแกรมที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แผน ก (ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต) ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
๓.๒ เข้าศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิตตามที่โครงการ สควค. กำหนด รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
๓.๓ ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดให้สมัคร และลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท

๔. ระยะเวลารับสมัคร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

๕. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร
     ๕.๑ ให้ผู้สมัครดำเนินการสมัคร โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ สสวท. http://psmt.ipst.ac.th ตามขั้นตอนที่แนะนำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และสั่งพิมพ์ใบสมัคร
     ๕.๒ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ตามรหัส COMP.CODE ที่ปรากฏบนใบแจ้งการชำระเงินที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
      ๕.๓ ส่งใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบออนไลน์ พร้อมหลักฐานการสมัครสอบตามข้อ ๒ ไปยังคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ สควค. ที่ผู้สมัครประสงค์สมัครเข้ารับทุน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดที่อยู่ไปรษณีย์ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ การดำเนินการรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด

๖. มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สามารถสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ สควค. ดังนี้
     ๑. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     ๒. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
     ๓. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     ๔. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
     ๕. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
     ๖. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     ๗. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     ๘. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     ๙. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
    ๑๐. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    ๑๑. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
    ๑๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
    ๑๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    ๑๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    ๑๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
     ๑๖. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    ๑๗. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    ๑๘. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
    ๑๙. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีหมายเหตุ * มหาวิทยาลัยเปิดภาคพิเศษ (เรียนภาคฤดูร้อน) ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท และจัดสรรถ่ายโอนทุน ให้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ สควค. ตามความเหมาะสม และตามจำนวนโควต้าทุนการศึกษาที่โครงการ สควค. กำหนด

๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ทางเว็บไซต์ สสวท. http://psmt.ipst.ac.th และ มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัคร สมัครเข้ารับทุนโครงการ สควค. โดยตรง

๙. กำหนดวันและสถานที่สอบข้อเขียน
     ๙.๑ สอบข้อเขียนวิชาเอก (วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์) ณ มหาวิทยาลัย ที่ผู้สมัคร สมัครเข้ารับทุน สำหรับห้องสอบ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด โดยในวันสอบ ให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบด้วย วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓:๐๐ - ๑๖:๐๐ น.
      ๙.๒ สอบภาษาอังกฤษ (วัน เวลา และสถานที่สอบ ให้เป็นตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด)     

๑๐. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยใช้ผลคะแนนสอบข้อเขียนเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทางเว็บไซต์ สสวท. http://psmt.ipst.ac.th และมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสอบคัดเลือก

๑๑. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสอบได้รับการคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ สำหรับเวลาและสถานที่สอบให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด

๑๒. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสอบเข้ารับทุน และทางเว็บไซต์ สสวท. http://psmt.ipst.ac.th

๑๓. การรายงานตัวและปฐมนิเทศ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ให้ไปรายงานตัวเข้ารับทุนการศึกษา พร้อมทำสัญญารับทุนการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเข้ารับ การปฐมนิเทศตามที่ สสวท. กำหนด (สถานที่จะแจ้งผู้ได้รับทุนทราบภายหลังทางเว็บไซต์ สสวท. (http://psmt.ipst.ac.th) ทั้งนี้ หากผู้ได้รับทุนไม่ไปทำสัญญา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และไม่เข้ารับการปฐมนิเทศ ตามที่ สสวท. กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนดังกล่าว ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาในประเทศกำหนดและถือเป็นที่สิ้นสุด

download ไฟล์ประกาศ คลิก
ไฟล์แนบ : https://docs.google.com/file/d/0B7hhAlSmcS7kMEN2YUUyNTlJc00/edit?usp=sharing - See more at: http://www.kruwandee.com/news-id8081.html#sthash.1mgTrYJD.dpuf
TAG :
เขียนเมื่อ :  18 ตุลาคม 2556 20:53:14 เข้าชม :  11638   ครั้ง แจ้งลบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รมว.ศึกษาฯ เร่งแก้ปัญหาค่าตอบแทน พนง.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
รมว.ศึกษาฯ เร่งแก้ปัญหาค่าตอบแทน พนง.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
รมว.ศึกษาฯ เร่งแก้ปัญหาค่าตอบแทน พนง.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เข้าชม : 8110 ครั้ง
กระตุกคุรุสภาเร่งงานประชาสัมพันธ์  
กระตุกคุรุสภาเร่งงานประชาสัมพันธ์
กระตุกคุรุสภาเร่งงานประชาสัมพันธ์
เข้าชม : 9878 ครั้ง
ชาวลาวซึ้ง! บัณฑิตสาวหอบปริญญา กราบเท้าแม่อัมพาต  
ชาวลาวซึ้ง! บัณฑิตสาวหอบปริญญา กราบเท้าแม่อัมพาต
ชาวลาวซึ้ง! บัณฑิตสาวหอบปริญญา กราบเท้าแม่อัมพาต
เข้าชม : 4974 ครั้ง
สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย 3,500 อัตรา รับสมัครวันที่ 9-15 ธ.ค.56  
สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย 3,500 อัตรา รับสมัครวันที่ 9-15 ธ.ค.56
สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย 3,500 อัตรา รับสมัครวันที่ 9-15 ธ.ค.56
เข้าชม : 12926 ครั้ง
ด่วน! ทุน สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา (รุ่น Premium) จำนวน 580 ทุน ประจำปี 2557  
ด่วน! ทุน สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา (รุ่น Premium) จำนวน 580 ทุน ประจำปี 2557
ครูวันดีได้ติดตามข่าวการเปิดสอบเข้ารับทุน สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา (รุ่น Premium) มาฝากกันครับ สำหรับข้อมูลที่นำมาเปิดเผยนี้ เป็นแค่ร่างกำหนดการนะครับ ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดในเว็บไซต์ สสวท. ครับ ถ้าหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วครูวันดีจะนำมาแจ้ง
เข้าชม : 10060 ครั้ง
ครูซี 7 ชิงลาออก ถูกโวยอนาจารเด็กหญิง ป.6  
ครูซี 7 ชิงลาออก ถูกโวยอนาจารเด็กหญิง ป.6
ครูซี 7 ชิงลาออก ถูกโวยอนาจารเด็กหญิง ป.6
เข้าชม : 9808 ครั้ง
ข่าวดี...ต่อสัญญาลูกจ้างชั่วคราว สพฐ. ทุกโครงการ - ยืนยันครูพี่เลี้ยง ครูธุรการ (มีหนังสือราชการ)  
ข่าวดี...ต่อสัญญาลูกจ้างชั่วคราว สพฐ. ทุกโครงการ - ยืนยันครูพี่เลี้ยง ครูธุรการ (มีหนังสือราชการ)
ข่าวดี...ต่อสัญญาลูกจ้างชั่วคราว สพฐ. ทุกโครงการ - ยืนยันครูพี่เลี้ยง ครูธุรการ (มีหนังสือราชการ)
เข้าชม : 9728 ครั้ง
ศธ.ปรับเกณฑ์ PA เช็กผลงานครูรายปี  
ศธ.ปรับเกณฑ์ PA เช็กผลงานครูรายปี
จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
เข้าชม : 4236 ครั้ง
ฟรีใบงานนักเรียน ใบความรู้ แผนการสอน แนวข้อสอบ ผลงานวิชาการ เอกสารราชการ ข่าวสารด้านการศึกษา
Contact Us : freewebforu@hotmail.com
Copyright 2012 © ฟรีใบงานนักเรียน ใบความรู้ แผนการสอน แนวข้อสอบ ผลงานวิชาการ เอกสารราชการ ข่าวสารด้านการศึกษา
Design By ครูเอ็กซ์ รับทำเว็บไซต์ WebKrooX.com